Izaberite stranicu

Lab-Tech

Projektovanje

Optimizacija

Finansijska rešenja

Servisi

Praktična obuka

PETes AA Analyzer

Merenje sadržaja acetaldehida (AA) u PET predformama

Merenje količine acetaldehida, koji se razvija u procesu transformacije PET-a, jedan je od ključnih testova prihvatljivosti koji proizvođači PET predformi moraju da izvrše.
Da bi se garantovao vrhunski kvalitet proizvoda i potvrdilo da je sadržaj AA u okviru strogih i kontrolisanih granica, Piovan obezbeđuje instrument za AA anlizu u PET predformama, patentiran metod analize koji omogućava potpuno automatizovano merenje acetaldehida (AA) sadržanog u PET predformama.
Upotreba PETes AA Analyzer-a tako je jednostavna da čak i nespecijalizovano osoblje može da uradi onlajn merenje za samo 30 minuta, bez ikakve pripreme proizvoda.

Saznajte više (PDF 548 KB)

pogledajte video

Jednostavna upotreba

PETes AA Analyzer može da se koristi za različite tipologije predformi, pri čemu se uvek koristi ista de-apsorpciona ćelija i isti parametri:

 • proizvod se stavlja u de-apsorpcionu ćeliju
 • počinje faza kondicioniranja
 • kada je faza zagrevanja završena, struja prečišćenog vazduha (nulti vazduh) skuplja gas koji se oslobađa iz proizvoda i nosi ga u analizatorsko kolo
 • gas nosač (vodonik) unosi uzorak iz kola kroz napunjen stub, gde se, primenom FID – detektora jonizatora plamena, vrši merenje
 • hromatogram, svi analitički podaci i reference proizvodnje prikazuju se na monitoru

Svi podaci štampaju se i jasno sumiraju u obrascima analitičkog izveštaja.

Saznajte više (PDF 548 KB)

pogledajte video

Benefiti
 • stalna kontrola procesa: mogućnost utvrđivanja sadržaja AA u realnom vremenu omogućava sertifikaciju svake pojedinačne partije koja se proizvede. Povezanost sa mrežom kompanije nudi mogućnost stalnog pristupa i obrade procesnih podataka
 • visoka preciznost i ponovljivost merenja, obezbeđena instrumentom koji, zasnovan na tehnologiji “Fast Head Space Gas chromatography” (brza hromatografija gasne faze), osigurava pravilnu analizu, nezavisnu od bilo kog od brojnih promenljivih koje karakterišu tradicionalne metode
 • smanjenje troškova i skraćenje vremena potrebnog za izvođenje ovog testa. PETes jedinica, koja se može instalirati u proizvodnom sektoru ili u laboratoriji za kontrolu kvaliteta, omogućava rukovaocu da izvrši AA analizu u svakom trenutku, bez potrebe za podrškom specijalizovanog tehničara neke treće strane

Saznajte više (PDF 548 KB)

pogledajte video

Prednosti PETes metode
 • česti i ponovljivi rezultati u svim uslovima
 • stalna kontrola procesa
 • najlakša za upotrebu
 • najviši nivo tačnosti i pouzdanosti
 • nije potrebna priprema uzoraka – nema uticaja ljudskog faktora
 • smanjenje troškova i skraćenje vremena AA testa

Saznajte više (PDF 548 KB)

pogledajte video

PETes AA Analyzer Vs. tradicionalna metoda

 

 

Tradicionalna metoda merenja sadržaja acetaldehida u PET predformama zasniva se na gasno-hromatografskoj analizi acetaldehida prisutnog u prostoru iznad uzorka, desorbovanog iz samlevenog materijala stavljenog u zaptivenoj ampuli posle termičke obrade. Ovaj proces je veoma radno-intenzivan, dugotrajan i skup.

Način određivanja ppm rezidualnog AA u PET predformama je gasno-hromatografska analiza, specifična tehnika koja se koristi za koncentraciju i analizu isparljivih organiskih materija u čvrstim materijama. U GH analizi gasovite faze iznad čvrstog uzorka, uzorak se razređuje i zatvara u posudu koja je dovoljno velika da u njoj ostane prostora u kome mogu da se skupljaju isparenja. Uzorak se zatim izvesno vreme drži na visokoj temperaturi da bi se omogućilo rastvaračima u matriksu da ispare, pređu u gasovitu fazu i dođu u ravnotežu sa preostalim rastvaračima u ampuli/posudi.

Na preciznost i tačnost tradicionalne metode veoma utiču:

 • procedura pripreme uzorka – kao uslovi mlevenja, različita sita/rešetke, kriogeni tretman, deo uzorka podvrgnut testiranju
 • promenljive vrednosti GH instrumenta – kao vreme inkubacije, različite temperature kondicioniranja uzorka, sistem stuba i prostora iznad uzorka
 • svaka moguća ljudska greška

Ključ za pouzdane i ponovljive rezultate u AA analizi je minimalizovanje broja koraka u pripremi uzorka, automatizovanje procesa, skraćenje ukupnog vremena i smanjenje napora i sprečavanje mogućnosti za greške nepreciznosti i netačnosti.
Tehnologijom gasne hromatografije, ali bez potrebe za pripremom uzoraka, mlevenjem i preradom od strane stručnih laboratorijskih tehničara, PETes instrument analizira ceo proizvod na potpuno automatizovan način. Jednostavno i brzo se koristi i daje pouzdane i ponovljive rezultate.

  

Saznajte više (PDF 548 KB)

pogledajte video

PETes u procesu sušenja

AA je bezbojna isparljiva materija voćnog mirisa, koja se oslobađa kao nusprodukt toplotne degradacije PET-a, oksidacijom vinil grupa polimerskog lanca. U PET flašama, AA je obično prisutan u koncentraciji od nekolimo ppm, koji se polako desorbuje u sadržaj boce i menja njegov ukus i aromu. Ovo možda nije relevantno za voćne sokove ili bezalkoholne napitke jakog ukusa.
Ali za flaširanu vodu, naročito negaziranu, nizak sadržaj AA je imperativ: čak i tako male koncentracije AA u vodi kao što je 10-15 ppm mogu da izazovu nepoželjan ukus.
Dok sirova smola obično ima koncentraciju od 1 ppm acetaldehida pre sušenja, na kraju procesa bizganja, njegov sadržaj poraste i do 3-4 ppm. AA se obično razvija u fazi plastificiranja iz dva glavna razloga: trenje u pužnoj IMM jedinici i toplotna degradacija smole usled visoke temperature. Moguće je kontrolisati konačan sadržaj AA u plastičnoj ambalaži u svakoj fazi proizvodnog procesa:

 • ograničavanjem vremena stajanja sirovina u buradima
 • korišćenjem tačnih procesnih parametara u fazi sušenja
 • smanjenjem topljenja zbog kontra pritiska puža, skraćenjem ciklusa i ograničavanjem pritiska ubrizgavanja u IMM
 • dodavanjem u smolu AA blokera (anti-oksidanata), erucamida ili sličnog

Merenje sadržaja AA u PET predformama daje indeks stvarnog kvaliteta procesa brizganja. Da bi se taj proces održao na najvišem nivou i da bi se izbegle naknadne faze duvanja, punjenja, distribucije i stavljanja u promet flaša sa sadržajem AA koji prelazi dozvoljeni, najbolje je meriti sadržaj AA pre faze duvanja i punjenja: u PET predformama. Piovan optimizira proces sušenja PET-a da bi se smanjio prvobitni sadržaj AA u PET smoli.

Saznajte više (PDF 548 KB)

pogledajte video

Kategorije

Feeding & Conveying

Transport plastičnog granulata

Drying & Dehumidifying

Sušenje i odvlaživanje

Dosing & Blending

Doziranje i mešanje

Granulation

Granulatori

Temperature Control

Kontrola temperature

Software

Softver

Lab-Tech

Merenje acetaldehida u PET predformama

Penta

Proizvodi kompanije PENTA

Svetski lider u proizvodnji prateće opreme za industriju plastike

PIOVAN grupa je svetski lider u razvoju i proizvodnji pomoćnih sistema za automatizaciju skladištenja, transporta i prerade polimera, plastike i hrane, pružanju inženjerskih rešenja i servisnih usluga. Od silosa na otvorenom do centralizovanih sistema za hranjenje: dizajniraju i proizvode integrisana i fleksibilna rešenja za sve vrste plastike. Posvećeni kupcima i inovacijama, razvoju i budućim trendovima, teže da svoju profesionalnost usmere ka zadovoljenju kupčevih zahteva. Činjenica koja PIOVAN izdvaja od konkurencije je izrada gotovo svih elemenata i pod-sklopova u matičnoj kompaniji. Na osnovu ovako koncipirane razvojne strategije danas iza znaka PIOVAN stoji kvalitet, pouzdanost i ekonomičnost.

O kompaniji PIOVAN (PDF 6.89 MB)

Oblasti primene

Autoindustrija

Medicina

Pakovanje

Tehnička plastika

Teletronika

Energetska efikasnost

Energetska efikasnost u industriji je pojam koji je na našim prostorima postao bitan krajem 2008. i početkom 2009. godine, sa početkom svetske ekonomske krize. Većina privrednika je, do tada, najčešće deklarativno razmatrala trošak struje, kao bitan element kompletnog pregleda troškova. Pritom uticaj energetske efikasnosti na zagađenje prirode gotovo uopšte nije bio razmatran.

Kompanija Neofyton je među prvima u Srbiji i regionu počela aktivno prezentovanje značaja energetske efikasnosti, kako zbog smanjenja troškova proizvodnje, pa samim tim i povećanja profitne stope, tako i zbog podizanja svesti o ograničenosti resursa i širim ekološkim principima.

Ušteda energije korišćenjem Neofyton mašina

U poređenju sa direktnim konkurentima u sferi mašina za brizganje plastike, a korišćenjem standardne hidraulike u koju su ugrađene tzv. “smart” pumpe, naše mašine troše i do 50% manje energije. Korišćenjem servo-hidraulike, postoji potencijal za uštedu do čak 70%. Posedujemo veoma precizan uređaj za merenje potrošnje električne energije, kojim se to i dokazuje.

Kompanija Engel je bila prvi proizvođač mašina za brizganje plastike, još 2009. godine, koji je u svoj upravljački sklop uveo, kao standardnu opciju, stranicu za prikaz potrošnje struje – “Ecograph”, gde se navođenjem težine za svaki proizvod (kalup), u svim ciklusima dobija podatak, kako o ukupnoj potrošnji struje po satu, tako i o specifičnoj potrošnji struje po kilogramu prerađene plastike (kWh/kg).

Očuvanje životne sredine

Oprema koju zastupamo doprinosi OČUVANJU ŽIVOTNE SREDINE na nekoliko načina.
Kada govorimo o pratećoj opremi, a pre svega o čilerima za hlađenje vode našeg dobavljača Eurochille, kojima se temperira kako hidraulika i servo motori u mašinama, tako i kalupi (alati) u kojima se i formiraju gotovi proizvodi, čilerski sistemi koje mi prodajemo omogućavaju novi koncept hlađenja korišćenjem tzv. “adijabatskog efekta”.

U letnjem periodu hidraulika i servo motori mašina za brizganje zahtevaju hlađenje vodom temperature do 28°C. Korišćenjem tzv. “free cooling” uređaja sa “adijabatskim efektom”, hlađenje procesne vode se odvija bez korišćenja rashladnih kompresora (koji koriste freone za izmenu toplote). Izmena toplote, tj. hlađenje se odvija isključivo korišćenjem ventilatora, čime se postiže ušteda od 6 do 8 puta u odnosu na klasične čilere koji koriste kompresore sa freonom.

Jedan od naših kupaca je, korišćenjem “adijabatskih” uređaja za hlađenje, umanjio potrebnu količinu električne energije za hlađenje, za 1.400.000 kWh/godišnje, tj. za oko 70.000 EUR. Dodatna prednost je odsustvo rizika, da usled pucanja cevi dođe do curenja freona u atmosferu i velikog zagađenja.

Slična računica se može primeniti na naše Engel mašine za brizganje plastike, kao i na Piovan sušare za sušanje granulata.

Kompanija Neofyton PIOVAN partner

Kompanija Neofyton je PIOVAN partner za tržišta Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Nigerije i Kameruna. Piovan je velika internacionalna grupacija osnovana 1934. godine, sa preko 70 godina iskustva, sa ekspertizom u proizvodnji prateće opreme za brizganje plastike. Servis i prodaja opreme su obezbeđeni na četiri kontinenta (Evropa, Severna i Južna Amerika, Azija).

Jedna od odlika PIOVAN kompanije je i konstantna komunikacija sa kupcem kroz konstantnu tehničku pomoć i podršku. Klijent je uključen u rešenje od faze dizajniranja do ugradnje i puštanja u rad postrojenja.

Neofyton youtube kanal

Neofyton isporučuje usluge po sistemu „ključ u ruke“

Od projektovanja sistema do puštanja mašina u rad i obuke

Neofyton partneri

Ponosni članovi

Pišite nam

11 + 6 =