Izaberite stranicu

U četvrtak, 16.6.2022g. u prostorijama PKS RPK Novi Sad održan je javno-privatni dijalog povodom izrade nove Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za period 2023-2027. godine na kojem je našu kompaniju predstavljala koleginica Danijela Vlaški, Marketing menadžer. Sastanak je organizovan od strane Privredne komore Srbije, Ministarstva prirede i Nemačko-srpske inicijative sa ciljem da se predstavnici privrede aktivno uključe u proces definisanja Strategije razvoja i da se zajednički definišu smernice za izradu nove strategije.

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSPP) važan su deo svake privrede, značajan kako za uspeh nacionalnih ekonomija i njihovu konkurentnost, tako i za lokalne zajednice i lokalni privredni razvoj. Oni čine 99,9% svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, angažuju 65,1% (skoro 2/3) zaposlenih, ostvaruju 66,4% prometa, stvaraju 59,2% bruto dodate vrednosti (BDV) i učestvuju u izvozu sa 39,5%, a u uvozu nefinansijskog sektora sa 54,7%.


Zbog značaja koje MSPP ima za srpsku privredu, a sa ciljem da se puni potencijali ovog sektora iskoriste, ali i da se MSPP pomogne u prevazilaženju različitih prepreka i kriza koje im stoje na putu, Ministarstvo privrede je, uz podršku Nemačko-srpske inicijative i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), krenulo u proces izrade nove strategije za podršku MSPP u periodu 2023– 2027. godine. Kako bi MSPP od samog početka bili uključeni u ovaj proces, uključili se u određivanje prioriteta i mera i pravovremeno mogli da daju svoj doprinos kreiranju ovog važnog planskog dokumenta, a samim tim učestvovali u pripremi i donošenju javnih politika, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama, organizuje se serija javnoprivatnih dijaloga u 11 gradova u Republici Srbiji.

Za proces izrade strategije MSPP, organizovana su tri stola, odnosno oblasti:


I. Regulatorni i institucionalni okvir – koji obuhvata teme pravnog okvira za osnivanje i poslovanje MSPP, administrativne prepreke i druge pravne/regulatorne barijere sa kojima se susreću u poslovanju; propisi i ograničenja u pristupu finansijama; javne nabavke i likvidnost; uključivanje i konsultovanje u procesu donošenja propisa i politika, od lokalnog do nacionalnog nivoa; kao i sistem za podršku MSPP na različitim nivoima;


II. Inovacije, digitalizacija i održivo poslovanje – u okviru koje će biti obrađene teme znanja i veština, obrazovanja za tržište rada, kvaliteta radne snage; komercijalizacija inovacija; cirkularna ekonomija; mogućnosti za digitalno poslovanje i e-trgovinu; različiti programi finansijske i nefinansijske podrške MSPP; finansijski instrumenti – njihova dostupnost i adekvatnost;


III. Konkurentnost – prepreke za izlazak na nova tržišta; dostupnost informacija, standardi, lanci vrednosti i lanci dobavljača, klasteri, scale-up, udruživanje privrednika, programska podrška;


Diskusija po svakoj od oblasti se odvija za okruglim stolovima u četiri runde u trajanju od 30 minuta. Nakon završetka runde, učesnici se premeštaju za drugi sto, za kojim još nisu bili i na temu o kojoj još nisu diskutovali, a cilj je da svi učesnici imaju priliku da daju doprinos u svakoj od navedenih oblasti. Četvrta runda predstavlja sumiranje prikupljenih nalaza i sugestija za unapređenje politike MSPP kao i potrebne programske podrške.

Svi koji nisu imali priliku da se uključe u dijalog mogu svoje predloge dostaviti na sajtu eKonsultacije.